ARC The Pigs

Arnhemse Rugby Club The Pigs

Vertrouwenspersoon

Gerbrig Dijkstra stelt zich voor als (waarnemend) vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij ARC The Pigs

Bij ARC The Pigs staat het plezier in rugby en sporten voorop. Voor iedereen is er een plek om mee te doen in een rugbyteam en alleen door samen te werken heb je succes en lol in het spel.  

The Pigs is een sportvereniging waar iedereen met plezier, veilig kan sporten en waar je je ook echt thuis kan voelen. Dat betekent dat we gemoedelijke en met respect met elkaar omgaan. Dat we  binnen de vereniging gedragsregels kennen en alert en zorgvuldig omgaan met zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Hier zijn het bestuur, trainers en begeleiders op de club en het veld alert op en zij zullen iemand over het algemeen direct  aangespreken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.
Aanspreken en/oplossen lukt niet altijd en is in sommige gevallen niet gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je ermee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.
Je kan dan met mij als vertrouwenspersoon contact opnemen en dan gaan we samen op zoek naar een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan ga ik in overleg met jou, verder kijken wat we eraan kunnen doen. Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op!
Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten ARC The Pigs over onacceptabel gedrag binnen de sport via het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90.

In de bijlage vind je meer informatie in ons protocol en een filmpje van het NOC*NSF.

Groet Gerbrig Dijkstra
Je kunt mij bereiken op: 

Gerbrigdijkstra@gmail.com

06-47664925

 

·         Protocol vertrouwenscontactpersoon

 • De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen ARC The Pigs het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d.) van overige leden van The Pigs. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, trainers, vrijwilligers en bestuur van ARC The Pigs. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.
 • Vanaf mei 2020 is Gerbrig Dijkstra waarnemend vertrouwenscontactpersoon.

Gerbrigdijkstra@gmail.com 06-47664925

 •  

·         Taken

De taken van de vertrouwenscontactpersoon kunnen zijn:

 1. een luisterend oor bieden;
  B. eerste opvang bij een melding;
  C. meedenken over vervolgacties;
  D. zoeken naar geschikte oplossingen;
  E. eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
  F. assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
  G.(preventief) voorlichting geven.

 

 

·         Aanleidingen

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van informatie omtrent eventuele vervolgacties over:

Ongewenst gedrag: In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Specifieke vormen van ongewenst gedrag zijn o.a. : Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.

Pesterij: het doelbewust, verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.

Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:

 • het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene,
 • het verspreiden van onwaarheden over persoon,(privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten o het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.

Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.

Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.

Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren.

 

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenscontactpersoon kan omgaan met vertrouwelijkheid van de verkregen informatie van de melder, dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar rol is toevertrouwd of is bekend geworden. Handelt conform het protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie van de NOC*NSF.

Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de vertrouwelijkheid bij een van de onderstaande redenen:

– uitdrukkelijke, indien mogelijk schriftelijke toestemming van de melder;
– indien er sprake is van een strafbaar feit;
– indien de veiligheid van leden van de vereniging in het geding is.

 

 • Een lid van de vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet.
 • Ten bate van het jaarverslag van de vereniging geeft de vertrouwenspersoon jaarlijks, uiterlijk op 30 juni, het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur. Bij ernstig overschrijdend gedrag zal dit gelijk met het bestuur besproken worden, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden om de leden van ARC The Pigs ten alle tijden te beschermen.
 • Een vertrouwenspersoon wordt benoemd door het bestuur/de algemene ledenvergadering.

 

·         Vertrouwenspunt Sport vanuit NOC NSF

Ook binnen het NOCNSF is er een vertrouwenspunt, bekijk het onderstaande filmpje voor meer informatie.

https://youtu.be/bT9FQi9TAwE

Captcha:
11 + 1 =